Hammermøllens Venner

Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • At deltage i restaurering og vedligeholdelse af Hammermøllen såvel økonomisk som med praktisk bistand.
 • At støtte aktiviteter med historisk tilknytning til Hammermøllen.

Foreningens virke

Foreningens arbejder gennem aktiviteter som Pinsefest, Julestue, Fastelavn og praktisk vedligeholdelse med at skaffe økonomiske midler til Hammermøllens restaurering og vedligeholdelse.

Bliv medlem

MELD DIG IND I VORES FORENING! – Send en mail med oplysninger om navn, adresse, tlf. og e-mail til vores kasserer, Ingrid Wagner, tlf. 61729742, e-mail: ingrid.wagner@stofanet.dk

Kontingent:
Ægtepar: kr. 150,-
Enlige: kr. 100,-

Medlemmernes forpligtigelser er begrænset til den årlige kontingentbetaling.

Bestyrelse

Formand: Dorthe Carlsen, tlf. 40266205
Næstformand: Helle Høyer, tlf. 49219907
Kasserer: Ingrid Wagner, tlf. 61729742
Bestyrelsesmedlem: Christian Thomsen, tlf. 49754623
Bestyrelsesmedlem: Dorte Kieler, tlf. 20765821
Sekretær: Beate Baumann, tlf. 27410482

Vedtægter

Foreningens formål er:
A. At deltage i restaurering og vedligeholdelse af Hammermøllen såvel økonomisk som med faktisk bistand.
B. At støtte aktiviteter med historisk tilknytning til Hammermøllen.

Som medlemmer kan optages alle fysiske og juridiske personer. Enten ved betaling af personligt kontingent eller af ægtefællekontingent.

Foreningens kapital tilvejebringes gennem årlige kontingenter, som fastsættes af den ordinære generalforsamling. Medlemmernes forpligtigelser er begrænset til den årlige kontingentbetaling.

Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent er gældende for det følgende kalenderår, og eventuel udmeldelse af foreningen skal ske til foreningens kasserer senest den 1. december med virkning for det kommende kalenderår.

Medlemmer, der er i restance med kontingent ved tidspunktet for den ordinære afholdelse, vil blive betragtet som udmeldte.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i månederne april eller maj.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han/hun skriftligt fremsætter anmodning herom overfor bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet. Forslag som agtes forelagt på generalforsamlingen fremlægges hos formanden og på Hammermøllen til eftersyn for medlemmerne i de sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Beretning af Formanden for Egnshistorisk forening
 9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan, indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af samtlige medlemmer. Begæring herom skal indgives skriftligt til formanden, hvorefter bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde senest 14 dage efter forlangende eller beslutning herom. Varslet for sådan ekstraordinær generalforsamling skal være mindst 1 uge.

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Der tilkommer hvert medlem 1 stemme på generalforsamlingen, såfremt medlemmet har stået som medlem foreningen i mindst 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Ægtefællekontingent giver ret til to stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer, og alle afstemninger afgøres ved almindelig flertal, dog bortset fra vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af foreningen, hvortil kræves at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de af generalforsamlingen trufne beslutninger, skal der i foreningens forhandlingsprotokol optages en kort beretning. Denne skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der alle vælges af den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for 2 år af gangen, således at formand, revisor og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, og kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og revisorsuppleant afgår i lige år. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig desuden med en observatør i Egnshistorisk forenings bestyrelse og med et medlem i Hammermøllefondens bestyrelse.

Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte det findes påkrævet, og bestyrelsen skal indkaldes, når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres foreningens formue og aktiver til Hammermøllefonden subsidiært Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, hvor midlerne henstår på en lukket konto til Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse.

Foreningen skal aflægge regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Revisionen af selskabets regnskab foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår løber fra konstituerende generalforsamling til 31/12 1979.

Således vedtaget på generalforsamlingen 07.05.2007.

Kontaktinfo

Hammermøllens Venner
Hammermøllen, Bøssemagergade 21
3150 Hellebæk
att.: Dorthe Carlsen, tlf. 40266205